GenelGÜNCEL HABERHaberler

Orman Genel Müdürlüğü atama tercih işlemleri başladı! İşte kontenjan listesi!

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu. Orman Genel Müdürlüğü personelini zorunlu yer değiştirme tercihleri başladı. Tercihler 19 Şubat’ta sona erecek. Peki, Orman Genel Müdürlüğü yer değiştirme tercihleri nasıl yapılır? İşte yer değiştirme işlemlerine ilişkin tüm detaylar…
Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü zorunlu yer değiştirme tercihleri başladı. Orman Genel Müdürlüğü 2021 Tayin Dönemi 11 Şubat’ta başlayıp, 19 Şubat’ta sona erecek. Peki, Orman Genel Müdürlüğü yer değiştirme tercihleri nasıl yapılır? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 tayin dönemi tercihleri ile ilgili detaylar…
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü personeli için 2021 tayin dönemi duyurusu yayınlandı. Bakanlık tarafından yayınlanan zorunlu yer değiştirme tercih duyurusuna göre tercihler 11 Şubat’ta yani bugün başlıyor. Yer değiştirme tercihleri 19 Şubat 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
TARIM BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? 
İlan edilen birimlerden en fazla 10 (on) adet tercih yapılabilecek. Yaptıkları tercihlere yerleşemeyen veya yanlış tercih yapanlar ile tercihte bulunmayan personelin yer değişikliği, Yer Değiştirme Kurulunun teklifi üzerine Genel Müdürlük Makamınca yapılacak.
Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel yapacakları tercihlerinde;
– Hizmet bölgesinde Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma süresini dolduranlar,
– Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kararı gereği görev yeri değiştirilenler,
– Haklarında düzenlenen Soruşturma Raporu gereği ataması yapılarak görev yeri değiştirilenler, eski birimine tercihte bulunamayacak.
Atama tercih işlemleri, orbis.ogm.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıldıktan sonra sırayla ekranın sol kısmında bulunan Personel İşleri, Yer Değiştirme İşlemleri ve Tercih Listesi linklerine tıklanarak sisteme giriş yapılacak, istenilen bilgiler eksiksiz olarak doldurulacak. Sistem üzerinden gönderilen taleplerin birim amirlerince 22.02.2021 tarihi saat 23.59’a kadar onaylanması gerekiyor.
KİMLER TERCİHTE BULUNABİLECEK? 
Zorunlu yer değiştirmeye tabi olup tercihte bulunacak personelden;
– İdari Şube Müdürlerinin, İdari Şube Müdürü kadrosuna,
– Teknik Şube Müdürlerinin, Teknik Şube Müdürü, Orman İşletme Müdürü (orman mühendisi olanlar) veya mezuniyeti ile ilgili Mühendis kadrosuna,
– Orman İşletme Müdürlerinin, Orman İşletme Müdürü, Teknik Şube Müdürü veya Orman Mühendisi kadrosuna,
– Orman İşletme Müdür Yardımcılarının, Orman İşletme Müdür Yardımcısı kadrosuna,
– Orman Fidanlık Müdür Yardımcılarının, Orman Fidanlık Müdür Yardımcısı kadrosuna,
– Başmühendislerin, Başmühendis kadrosuna veya Mühendis kadrosuna,
– Saymanlar ve İşletmeler Saymanlarının, Sayman Kadrosuna,
– İşletme, Fidanlık, ATM ve Kadastro Şeflerinin, ilan edilen Şefliklere (Depo Şeflikleri hariç),
– Mühendislerin bulundukları Mühendis unvan kodundaki Mühendisliklere veya Kadastro Komisyonlarındaki Ormancı ve Ziraatçı Üyeliklere,
– Orman Endüstri Mühendislerinin ise Orman Endüstri Mühendisi kadrosu ile Depo Şefliği görevine tercihte bulunabilecekler.
İŞTE ATAMA TERCİHLERİ İLE İLGİLİ İLAN!
31.01.2021 Tarihinde Yayımlanan Zorunlu Yer Değiştirmeye Tabi Personelin 2021/1 Tayin Dönemi İlanına Dair Değişiklik Hakkında Ek İlan
13.10.2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ile 20.09.2014 tarih ve 29125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hizmet bölgelerinde en fazla çalışılabilecek süreler belirlenmiş olup, buna göre merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden yönetmelikte belirtilen en fazla çalışılabilecek süreleri dolduran ve zorunlu yer değişikliğine tabi olan personel anılan Yönetmelikte belirtilen hüküm çerçevesinde oluşturulan Yer Değiştirme Kurulu tarafından belirlenmiş ve birimlerine yazılarak 2021 yılında zorunlu atamaya tabi personel oldukları kendilerine tebliğ edilen personelden mazereti bulunanların mazeret evraklarını 26.01.2021 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına e-posta yoluyla göndermeleri talimatlandırılmış, akabinde
zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin görev yaptığı birimlerinden intikal eden mazeret ?beyanları ve bu mazeretlerine ait evrakların Yer Değiştirme Kurulunca incelenmesi neticesinde 2021 yılında zorunlu yer değiştirmeye tabi personel listesi kesinlik kazanmış, yönetmelikte belirtilen şartları taşımaması nedeniyle mazeretleri uygun görülmeyen personel belirlenerek, bu personelin tercihte bulunmaları gerektiği ilgililere tebliğ edilmek üzere birimlerine yazı ile bildirilmiştir.
Yer Değiştirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında 2021 yılında zorunlu yer değişikliğine tabi personelden münhalleşecek kadro ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan tercih edilecek diğer hizmet birimlerinin listeleri (EK-1 Teknik Personel/ EK-2 Orman Muhafaza Memuru) 31.01.2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi web sitesinde yayımlanmıştır.
Orman Bölge Müdürlükleri tarafından kendi birimlerinde tercih edilecek yeterli sayıda kadro ilan edilmediği, bu durumun ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesinde bazı aksaklıklara neden olabileceği bildirilmiştir. Zorunlu yer değiştirmeye tabi bazı personelin arazide çalışma şartları nedeniyle kendilerine zamanında bildirimde bulunulamadığı bu nedenle tercih sürecinde zaman sıkıntısı yaşadıkları, yapmış oldukları tercihleri yenilemek istedikleri ancak sistem ve sürenin buna izin vermemesi nedeniyle mağduriyetlerin oluştuğuna dair pek çok talep Genel Müdürlüğümüze intikal etmiştir.
Ayrıca bazı eşdeğer kadrolar arasında tercih yapabilme veya bulunmuş olduğu kadrodan feragat ederek alt derecede kadroları tercih edebilme fırsatı verilmesi talepleri nedeniyle söz konusu tüm bu talepler Yer Değiştirme Kurulu tarafından değerlendirilmiş olup, taleplerin yerinde olduğu ve yeni kadro ve birimlerin tercihe açılması rotasyon uygulamasını daha sağlıklı ve kapsamlı yürütülmesine imkan sağlayacağından şimdiye kadar yapılan tercihlerin iptal edilerek, güncellenen yeni listelere uygun bir şekilde tercihlerin yenilenmesi için ek süre verilmesine karar verilmiştir.
Bu doğrultuda;
Yeni eklenen birimler ile birlikte güncellenen Teknik Personel ve Orman Muhafaza Memurlarının tercih edilecek hizmet birimlerinin listeleri (EK-1 Teknik Personel/ EK-2 Orman Muhafaza Memuru) ilan ekinde yayımlanmaktadır.
Bu tayin döneminde yalnızca zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin iş ve işlemleri yapılacak olup, sistem yalnızca bu personele açık olacaktır. İsteğe bağlı diğer talepler bu dönemde dikkate
alınmayacaktır.
Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Başmühendis, İşletme Müdürü ve İşletme/Fidanlık Müdür Yardımcıları, Saymanlar, Teknik Şefler, Mühendisler ve Orman Muhafaza Memurlarından bulundukları birimlerde en fazla çalışılabilecek süreyi tamamlayıp zorunlu yer değiştirmeye tabi olan personelin 2021 yılı Dönemsel yer değiştirme işlemlerinde; 31.12.2020 tarihi itibariyle yapılan hesaplamaya göre 2021 yılında zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin yine aynı tarih itibariyle yer değiştirme başvuru değerlendirme formunda belirtildiği üzere hizmet puanları hesaplanarak ORBİS sistemine yüklemeleri yapılmış olup, zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin tercih ve yerleştirme işlemleri değerlendirilirken yapılacak yerleştirmede öncelik mazereti bulunan personelin olacak daha sonra hizmet puanı en yüksek olan personelden başlamak suretiyle yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
Zorunlu yer değiştirmeye tabi olup tercihte bulunacak personelden;
– İdari Şube Müdürlerinin, İdari Şube Müdürü kadrosuna,
– Teknik Şube Müdürlerinin, Teknik Şube Müdürü, Orman İşletme Müdürü (orman mühendisi olanlar) veya mezuniyeti ile ilgili Mühendis kadrosuna,
– Orman İşletme Müdürlerinin, Orman İşletme Müdürü, Teknik Şube Müdürü veya Orman Mühendisi kadrosuna,
– Orman İşletme Müdür Yardımcılarının, Orman İşletme Müdür Yardımcısı kadrosuna,
– Orman Fidanlık Müdür Yardımcılarının, Orman Fidanlık Müdür Yardımcısı kadrosuna,
– Başmühendislerin, Başmühendis kadrosuna veya Mühendis kadrosuna,
– Saymanlar ve İşletmeler Saymanlarının, Sayman Kadrosuna,
– İşletme, Fidanlık, ATM ve Kadastro Şeflerinin, ilan edilen Şefliklere (Depo Şeflikleri hariç),
– Mühendislerin bulundukları Mühendis unvan kodundaki Mühendisliklere veya Kadastro Komisyonlarındaki Ormancı ve Ziraatçı Üyeliklere,
– Orman Endüstri Mühendislerinin ise Orman Endüstri Mühendisi kadrosu ile Depo Şefliği görevine tercihte bulunabileceklerdir.
Tercih işlemleri yukarıda belirtilen kadro grupları içerisinde yapılacak olup, gruplar arası tercih yapılması durumunda bu tercihler dikkate alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.
Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin tercih işlemlerinde öncelikli olarak mazeretleri bulunan personelin talepleri incelenecek daha sonra puan esasına göre diğer
personelin tercihi değerlendirilecektir.
İlan edilen birimlerden en fazla 10 (on) adet tercih yapılabilecektir. Yaptıkları tercihlere yerleşemeyen veya yanlış tercih yapanlar ile tercihte bulunmayan personelin yer değişikliği, Yer Değiştirme Kurulunun teklifi üzerine Genel Müdürlük Makamınca yapılacaktır.
Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel yapacakları tercihlerinde;
– Hizmet bölgesinde Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma süresini dolduranlar,
– Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kararı gereği görev yeri değiştirilenler,
– Haklarında düzenlenen Soruşturma Raporu gereği ataması yapılarak görev yeri değiştirilenler,
eski birimine tercihte bulunamayacaktır. Bu yönde tercihte bulunulması halinde yapılan tercihler dikkate alınmayacak olup Yer Değiştirme Kurulunca yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülen birimlere Genel Müdürlük Makamınca atama işlemleri yapılacaktır.
Atama tercih işlemleri, orbis.ogm.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıldıktan sonra sırayla ekranın sol kısmında bulunan Personel İşleri, Yer Değiştirme İşlemleri ve Tercih Listesi linklerine tıklanarak sisteme giriş yapılacak, istenilen bilgiler eksiksiz olarak doldurulacaktır.
Bununla birlikte; personelin görev yapmakta olduğu yerin hizmet özelliğine göre 3. ve 4. hizmet bölgelerinde yeterli personel olmaması nedeniyle bu birimlerde görev yapan personelin bulundukları birimin tercihe açılması ve kendilerinin de tercih etmeleri halinde halen çalıştığı birime tercih yapabilecektir. Bu birimlere başka bir personelin tercih yapmaması, söz konusu personelin bu birimde hizmetine ihtiyaç duyulması ve Bölge Müdürünce uygun görülmesi halinde kendi birimine yapılan bu tercihler Yer Değiştirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
Tercih İşlemleri aşağıda belirtilen tarih aralığında yeniden yapılacaktır.
11.02.2021 tarihi saat: 00.01 de başlayıp, 19.02.2021 tarihi saat 23.59’da sona erecektir. Personel tarafından tercih işlemleri yapılacak ve onayla butonuyla tercihi aktif hale getirilecek, tercih edecek kişi tarafından taslak halinde bırakılan veya onaylanmayan tercih işlemi tamamlanmadığından bu işlem yapılmamış kabul edilecektir.
Sistem üzerinden gönderilen taleplerin birim amirlerince 22.02.2021 tarihi saat 23.59’a kadar onaylanması gerekmektedir.
Sistemin belirlenen tarih aralığında otomatik olarak açılıp ve kapanacağı ve ek süre verilmeyeceği göz önünde bulundurularak hem başvuruyu yapan personel, hem de başvuruları onaylayacak Birim Amirleri ilan metninde belirtilen tarih aralığında işlemlerini gerçekleştirecektir. Birim amirlerince onaylanan talep formları sistem üzerinden Genel Müdürlüğümüze düştükten sonra iptal, iade veya değiştirme işlemi kesinlikle ?yapılmayacaktır.
Özlük dosyaları Genel Müdürlük Merkezinde bulunan personelin atama talep formlarının imzalanarak onaylanması suretiyle 26/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar, Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilmesi, özlük dosyaları Orman Bölge Müdürlüklerinde olan Orman Muhafaza Memurlarının talep formlarının da özlük dosyalarında muhafaza edilmesi sağlanacaktır.
Yer değiştirme talep iş ve işlemlerinde olası sistemsel sorunlarda öncelikli olarak bağlı bulunulan Bölge Müdürlüğünün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğüne, çözüm bulunamaması halinde Bölge Müdürlüğü Bilgi ve Teknolojileri Şube Müdürü aracılığıyla Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığındaki ilgili Şube Müdürlüğüne; Özlük hakları ile ilgili sorunlarda ise öncelikli olarak ilgili Bölge Müdürlüğünün Personel Şube Müdürlüğüne, çözüm bulunamaması halinde Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürü aracılığıyla Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığındaki ilgili Şube Müdürlüğüne bildireceklerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu